قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / پژوهش ها / مقالات علمی پژوهشی

مقالات علمی پژوهشی

 1. چیستی رسانه؛ با تاکید بر رسانه دینی؛ مجله علمی پژوهشی «معرفت فلسفی»؛ شماره ۳۶، تابستان ۱۳۹۱
 2. تأملی در سیاست کنترل جمعیت؛ آثار و پیامدهای آن؛ مجله علمی پژوهشی «معرفت فرهنگی و اجتماعی»، شماره ۹، پاییز ۹۱
 3. جستاری در شفاعت از منظر وهابیت، مجله علمی پژوهشی «معرفت ادیان»، ش ۱۲ (پاییز ۱۳۹۱)؛
 4. بازکاوی و نقد نظریه‌ها و سیاست‌های جمعیتی؛ با تاکید بر سیاست جمعیتی اخیر، مجله علمی ـ پژوهشی «معرفت فرهنگی اجتماعی»، ش۱۴ (بهار۱۳۹۲)
 5. تحلیل قرآنی نظریه پدیدار شناسی شوتز/ مجله علمی پژوهشی «معرفت فرهنگی اجتماعی» ۳/ انتشار تابستان ۱۳۹۰
 6. تحلیلی جامعه شناختی از علل افزایش سن ازدواج، مجله علمی پژوهشی «معرفت فرهنگی اجتماعی»، شماره۲۰، پاییز ۱۳۹۳
 7. جستاری در نهادینه‌سازی اخلاق در رسانه، مجله علمی پژوهشی«اسلام و پژوهش‌های تربیتی»، ‌شماره ۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۱
 8. اندیشه دینی مارکس و شریعتی؛ نقد و بررسی، مجله علمی پژوهشی «معرفت ادیان» ۲۰، پاییز ۱۳۹۳
 9. خاستگاه، منـشأ پیـدایش دین و مرحله آغازین دین بشر؛ نقدی بر دیدگاه دکتر شریعتی، ‌معرفت کلامی۱۴،‌ بهار و تابستان ۱۳۹۴، ص ۵۵ الی ۸۰
 10. نقش نماد و نمادگرایی در زندگی بشر؛ تحلیلی جامعه‌شناختی، نشریه علمی پژوهشی «معرفت فرهنگی اجتماعی»، شماره ۲۴، محمد فولادی، ‌مریم حسن‌پور
 11. نسبت دین و ایدئولوژی؛ بررسی انتقادی نظریه دکتر شریعتی؛ فصلنامه علمی ـ پژوهشی اندیشه نوین دینی، زمستان ۹۴ شماره ۴۳
 12. تبیین وجود رابط در حکمت متعالیه، مجله علمی پژوهشی آیین حکمت،‌ شماره، ۲۶، زمستان ۹۴، محمد فولادی ومریم حسن پور
 13. جایگاه زیارت در آیین کاتولیک و مذهب شیعه،‌ محمد فولادی، محمدجواد نوروزی، معرفت ادیان ۲۵، زمستان ۱۳۹۴،
 14. آیین های مقدس، شعائر و نمادهای دینی شیعه و کاتولیک؛ بررسی و مقایسه؛ محمد فولادی،‌حسین اربابی، ‌معرفت ادیان ۲۷،‌ تابستان ۱۳۹۵
 15. نفوذ اجتماعی، فرهنگی؛ شیوه‌ها و شگردها؛ با تاکید بر نظریه استفاده و خشنودی و نقش شبکه‌های اجتماعی در نفوذ؛ محمد فولادی؛ رویا بناکار، معرفت فرهنگی اجتماعی، ش ۳۰، تابستان ۱۳۹۶
 16. مطالعه تطبیقی عالم پس از مرگ در دین اسلام و زردتشت؛ محمد فولادی / دانشیار گروه جامعه‌شناسی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی€/ ? رعنا قاسمی؛ دانشجوی دکتری ادیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم/ معرفت ادیان، سال هشتم، شماره سوم، پیاپی ۳۱، تابستان ۱۳۹۶
 17. بررسی انتقادی سند توسعه پایدار ۲۰۳۰یونسکو؛ آثار و پیامدهای آن، محمد فولادی، مجله علمی پژوهشی «معرفت فرهنگی اجتماعی» ش ۳۱، تابستان ۱۳۹۶، ص ۷۳-۹۸
 18. رویکرد تأسیسی فرامبناگرای علم دینی؛ با تأکید بر نظریه تأسیسی علم دینی آیات جوادی آملی و مصباح یزدی؛ حکمت اسلامی، سال ششم،‌شماره اول(پیاپی ۲۰)، بهار ۱۳۹۸
 19. تحلیلی بر تغییر و تحولات جمعیتی در ایران؛ با تأکید بر فرصت طلایی پنجره جمعیتی؛ معرفت فرهنگی و اجتماعی، سال دهم،‌ شماره سوم،(پیاپی ۳۹)، تابستان ۱۳۹۸،
 20. واکاوی جایگاه جمعیت در اسلام و نگاهی به جایگاه آن در نظام اسلامی ، محمد فولادی ، معرفت فرهنگی و اجتماعی، سال دهم،‌ شماره چهارم(پیاپی ۴۰)، پاییز ۱۳۹۸،
 21. تحلیلی بر ابعاد و مؤلفه‌های تمدن نوین اسلامی؛ از منظر مقام معظم رهبری؛ محمد فولادی، دانشیار گروه جامعه‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) / فاطمه‌السادات حسینی / دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم؛ معرفت فرهنگی اجتماعی،‌ سال یازدهم، شماره اول، پیاپی ۴۱، زمستان ۱۳۹۸، ص ۴۷-۷۰
 22. تحلیلی بر نقش معرفت‌شناسی در تولید علم دینی از منظر علامه طباطبائی؛ سیدمحمود نبویان، محمد فولادی وندا، فرشته نورعلی زاده؛ معرفت فلسفی،‌ سال هفدهم، شماره چهارم، پیاپی ۶۸، تابستان ۱۳۹۹، ص ۲۳ـ۴۰
 23. واکاوی چیستی و جایگاه حیات طیبه در اندیشه ملاصدرا؛ هادی واسعی، محمد فولادی وندا، رویا بناکار؛ انوار معرفت، سال نهم، شماره اول، پیاپی ۱۸، بهار و تابستان ۱۳۹۹، ص ۷۱-۹۰
 24. تحلیلی بر پیامدهای کاهش باروری و جمعیت در ایران، محمد فولادی وندا، معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره ۴۳، سال ۱۱، شماره، تابستان ۱۳۹۹، ص۶۹-۸۸